Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2023 roku

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 17 stycznia 2023 r. 

17 stycznia 2023 r. na platformie Zoom odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Zebranie zostało zdominowane przez dyskusję wokół problemów z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki (NCN), a następnie wokół powołania nowej dyscypliny naukowej - polonistyki.  Oprócz tego, Przewodnicząca KNOL, prof. Anna Łebkowska poinformowała o pracach wokół przygotowania monografii historycznej KNoL PAN . 

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 12 grudnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r. na platformie Zoom odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Program zebrania obejmował: 

- podsumowanie upływającej kadencji KNoL (2020-2023)

- wolne wnioski 

- podsumowanie wyborów do komitetów naukowych PAN. 

Punkt "wolne wnioski" przerodził się w dyskusję wokół przewidywanych zmian w systemie ewaluacji indywidualnej i ewaluacji jednostek naukowych. Podnoszono min. kwestię powrotu do listy czasopism punktowanych z 2021 r., nieadekwatności systemu oceny do potrzeb nauk humanistycznych, problemu tzw. autoplagiatu występującego przy okazji publikowania tekstów w dwóch i więcej językach. 

 

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 1 marca 2022 r.

1 marca 2022 roku na platformie Zoom odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Program zebrania obejmował: 

- omówienie działań związanych z pomocą poszkodowanym w efekcie agresji Federacji Rosyjskiej  na Ukrainę -  wystąpienie prof.dr hab. Pawła Próchniaka

- informację o Zjeździe Polonistów (23-25 marca w formie online) - wystąpienie prof. dr hab. Ewy Paczoskiej

- kwestię poparcia uchwały w sprawie  przekazania władzom Węgier kodeksu ""Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem" 

- kwestię poparcia uchwały w sprawie zmiany zasad funkcjonowania oświaty publicznej prowadzonej w językach mniejszości w Polsce.

Temat pomocy naukowcom ukraińskim zdominował obrady. Zebrani jednomyślnie poparli sformułowany przez prof. Próchniaka projekt Apelu KNoL PAN w związku z możliwymi skutkami rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Podjęto także decyzję o nominowaniu Serhija Żadana do literackiej Nagrody Nobla. W dalszej części obrad podjęto decyzję o poparciu obu wyżej wymienionych uchwał.

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 12 lipca 2022 r. 

12 lipca 2022 r. na platformie internetowej Zoom odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Program zebrania obejmował: 

- informację Przewodniczącej KNoL, prof. Anny Łebkowskiej na temat zebrania przewodniczących komitetów I Wydziału PAN, które odbyło się w 28 czerwca 2022

- dyskusję wokół kwestii docenienia w ramach punktacji i parametryzacji artykułów w monografiach zbiorowych oraz przekładów naukowych

-dyskusję na temat sytuacji młodych naukowców. 

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 11 października 2022 r. 

11 października 2022 r. na platformie internetowej Zoom odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Pierwszym punktem zebrania była informacja o V Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w Gdańsku w dniach 19-22 października 2022. Następnym punktem obrad były informacje na temat organizacji Światowego Kongresu Polonistów. Odbędzie się on na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w dniach 12-14 lipca 2013.

W dalszym ciągu zebrania prof. Anna Łebkowska powróciła do poruszanej podczas wcześniejszych spotkań kwestii parametryzacji. W trakcie dyskusji poruszono także kwestię ewaluacji oraz zmian w postępowaniu doktorskim i habilitacyjnym. Ostatnim zagadnieniem poruszanym podczas zebrania było powołanie nowej dyscypliny: polonistyka. 

 

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2021 roku

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 12 stycznia 2021 r.

12 stycznia 2021 roku na platformie Microsoft Teams odbyło się nadzwyczajne zebranie Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jego program obejmował dwa punkty:
- kwestię stanowiska KNoL wobec projektu rozporządzenia „Rozwój czasopism naukowych” skierowanego do prekonsultacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- kwestię udzielenia poparcia KNoL dla „Opinii Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie projektu rozporządzenia Rozwój czasopism naukowych” z 11 stycznia 2021 r.
Podstawą dyskusji nad oboma punktami zebrania były wcześniej rozesłane dokumenty: przygotowana przez Prezydium KNoL PAN w rozszerzonym składzie wstępna wersja stanowiska Komitetu wobec ministerialnego projektu rozporządzenia „Rozwój czasopism naukowych” oraz opinia wystosowana przez  KNP PAN.
Po długiej dyskusji zebrani, zdecydowaną większością głosów (przy jednej osobie głosującej przeciw i jednej wstrzymującej się od głosu) zadecydowali o udzieleniu poparcia dla opinii KNP PAN. Zadecydowano także o wyłonieniu w ramach KNoL zespołu specjalistów pracujących nad formułowaniem opinii Komitetu wobec kolejnych ministerialnych propozycji dotyczących publikacji naukowych.

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 17 maja 2021 r.


17 maja 2021 na platformie Microsoft Teams odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie nagłym, w związku z niezwykle krótkim terminem opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Zebrani wcześniej drogą mailową dostali do wglądu projekt ustawy wraz z pismem przewodnim.
Dyskusja wokół projektu ustawy oraz kwestii poparcie KNoL dla stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP )zdominowała tematykę zebrania. Zebrani wskazywali na szkodliwość proponowanego w projekcie nowelizacji zapisu wprowadzającego gwarancję poszanowania wolności nauczania, wolności słowa i badań naukowych, podkreślając, że przyjęcie go może prowadzić do tego, że różnice światopoglądowe, dotychczas w środowisku naukowym traktowane jako naturalne, zaczną mieć znaczenie. Dodatkowo ostrzegano, że proponowany zapis uprzywilejowuje osoby głoszące poglądy religijne i filozoficzne bliskie religijnym.
Po długiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad poparciem KNoL dla stanowiska KRASP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.  Przeważąjącą większością głosów zdecydowano o poparciu stanowiska KRASP.
Oprócz tego podczas zebrania poruszono jeszcze problemy: złej sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, projektu powołania tzw. akademii praktycznych oraz potrzeby dyskusji wokół kwestii jakości artykułów publikowanych w punktowanych czasopismach.

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 28 września 2021r. 

28 września 2021 roku na platformie ZOOM odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

W pierwszej części zebrania prof. Anna Janus-Sitarz oraz prof. Tomasz Chachulski poinformowali o pracach kierowanych przez siebie komisji KNoL. Prof. Janus-Sitarz, Przewodnicząca Komisji Edukacji, przedstawiła stan przygotowań do V Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 19-22.X. 2022 pod hasłem ”Kultura Solidarności w przestrzeni edukacyjnej”. Następnie, w imieniu nieobecnej prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, poprosiła zebranych o upowszechnianie informacji o projekcie „Jawne komplety: lektury oddelegowane, lektury orzekające inaczej” organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Przewodniczący Komisji Polonistyk Światowych, prof. Chachulski, poinformował o postępie prac nad VII Światowym Kongresem Polonistów, który odbędzie się w dniach 20-23. X. 2022, w trybie on-line.

Następnym punktem zebrania było głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury prof. Radosława Grześkowiaka na członka korespondenta PAN. Komisja Skrutacyjna w składzie: prof. Paweł Próchniak (przewodniczący), prof. Grażyna Borkowska oraz prof. Józef Olejniczak zliczyła głosy. W głosowaniu w trybie tajnym oddano 32 głosy ważne, poparcie dla kandydatury prof. Grześkowiaka wyraziło 21 osób, przeciw opowiedziały się 4 osoby, a 7 wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania KNoL poparł zgłoszoną kandydaturę.

Następna część zebrania poświęcona była dyskusji wokół projektu Regulaminu Nagrody KNoL PAN, przesłanego przez prof. Ryszarda Nycza, Przewodniczącego Komisji do spraw Nagród.

Burzliwa dyskusja skoncentrowała się na następujących kwestiach:

-zgłaszania do nagrody także tłumaczeń

- procedury recenzyjnej

- zgłaszania do nagrody monografii wieloautorskich

- doprecyzowania zapisu na temat przyznawania nagrody tak, aby jasne było, czy chodzi o jedną nagrodę dla wszystkich kategorii

-doprecyzowania zapisu na temat „programu internetowego”

- zakazu zgłaszania do nagrody prac członków Kapituły.

Wobec dużej liczby poruszanych wątków, ustalono, że dyskusja nad zmienionym projektem regulaminu odbędzie się 12 października.

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 12 października 2021 r.

12 października 2021 roku na platformie internetowej Zoom odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN poświęcone projektowi regulaminu Nagrody KNoL. Była to kontynuacja dyskusji toczonej podczas poprzedniego zebrania 28 września 2021.

Podstawą dyskusji był wcześniej konsultowany drogą mailową projekt regulaminu opracowany przez prof. Ryszarda Nycza, przewodniczącego Komisji ds. Nagród. W wyniku jawnego głosowania zdecydowaną większości głosów (przy jednym głosie wstrzymującym się) przyjęto projekt Nagrody KNoL.

Pod koniec zebrania prof. Ryszard Nycz złożył na ręce Przewodniczącej KNoL rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji do spraw Nagród.

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN  7 grudnia 2021 r.

7 grudnia na platformie internetowej Zoom odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Pierwszym punktem posiedzenia było sprawozdanie z VII Kongresu Polonistów, który odbył się pod hasłem „Polonistyka Światowa. Archiwa i Współczesność” 25-27 czerwca 2021.

W następnym punkcie zebrania prof. Anna Łebkowska nawiązała do aktualnego projektu nowelizacji ustawy o PAN. Poinformowała także o przygotowaniach do jubileuszu Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku oraz o nadchodzącej (po dwóch latach) ocenie komitetów PAN.

Następnie zwróciła się do członków Komisji do spraw Nagród z prośbą o wyłonienie nowego przewodniczącego. Przewodniczącą zgodziła się zostać prof. Ewa Paczoska.

Kolejny punkt zebrania poświęcony był dyskusji wokół zaopiniowania projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawierającego propozycje rozwiązań łagodzących skutki pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej. W dużej mierze dotyczą one funkcjonowania szkół doktorskich oraz finansowania przewodów doktorskich. W rezultacie długiej dyskusji zebrani ustalili, że KNoL poczeka ze sformułowaniem stanowiska na opinię Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Ostatnia część posiedzenia przeznaczona była na wolne wnioski zebranych.  W jej ramach poruszono problem uprzywilejowania publikacji w czasopismach przy ocenie parametrycznej pracowników, co godzi w przedstawicieli nauk humanistycznych i jest jednym z przyczynków do spodziewanego kryzysu pokoleniowego w nauce.

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2020 roku

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN  2 marca 2020 r.

2 marca 2020 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego-elekta, zastępców Przewodniczącego oraz członków Prezydium.

Przewodniczącą KNoL w kadencji 2020-2023 została prof. dr hab. Anna Łebkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W związku z niską frekwencją wybór specjalistów oraz kwestię uchwalenia nowego regulaminu KNoL pozostawiono do rozpatrzenia podczas kolejnego zebrania komitetu.

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 19 maja 2020 r.


19 maja 2020 roku na platformie Microsoft Teams odbyło się  pierwsze w nowej kadencji zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
Pierwszym punktem obrad była kwestia uchwalenia nowego regulaminu KNoL. Ustalono, że dyskusja wokół projektu odbędzie się drogą mailową.
Drugim punktem zebrania była kwestia wyboru specjalistów do Komitetu. Zgodnie z uchwałą Prezydium PAN z 17 września 2019 komitet może zaprosić do współpracy specjalistów niezależnie od ich stopnia naukowego, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komitetu (czyli 10 osób)
Zebrani jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie wyboru specjalistów drogą mailową. W związku z tym powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Paweł Próchniak (przewodniczący), prof. Andrzej Tyszczyk  oraz prof. Józef Olejniczak.  
W pierwszym etapie głosowania oddano 24 ważne głosy na 12 kandydatów. Ostatecznie dokonano wyboru 10 specjalistów:
Prof. Anna Janus-Sitarz 23
Prof. Tomasz Bilczewski 21
Prof. Andrzej Skrendo 20
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska 18
Prof. Elżbieta Konończuk 18
Prof. Magdalena Horodecka 17
Prof. Tomasz Bocheński 16
Prof. Wacław Rapak 16
Prof. Zbigniew Chojnowski 15
Prof. Daniel Kalinowski 15
Kolejnym punktem zebrania było powołanie Komisji KNoL. Uchwałą KNoL powołano następujące komisje: Komisja Wydawnicza, Komisja Edukacji, Komisja ds. Dydaktyki Uniwersyteckiej (nowa komisja, wydzielona z Komisji Dydaktyki), Komisja Polonistyk Światowych oraz Komisja ds. Nagród.
Następnym punktem zebrania była kwestia wydania przez  KNoL opinii na temat uchwały Rady Dyscypliny Literaturoznawstwa UW w sprawie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 7 lipca 2020 r.

7 lipca 2020 roku na platformie Microsoft Teams odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
Pierwszym punktem zebrania było głosowanie nad przyjęciem projektu regulaminu KNoL. W głosowaniu w trybie jawnym jednogłośnie przyjęto projekt regulaminu.  
Następnie prof. Anna Janus-Sitarz wystąpiła z propozycją powołania zespołu zadaniowego przy Komisji Edukacji KNoL, potrzebnego ze względu na organizację  kolejnego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. Ustalono, że Przewodnicząca KNoL wystosuje odpowiednie pismo do Wydziału I PAN.   
W kolejnym punkcie zebrania prof. Ryszard Nycz poruszył zagadnienie ustanowienia nagrody KNoL  PAN. Planowana nagroda ma mieć charakter honorowy. Ustalono, że dyskusja wokół projektu jej regulaminu odbędzie się drogą mailową.
W kolejnym punkcie zebrania poruszono problem oceny wniosków grantowych kierowanych do NCN.  Prof. Zbigniew Kopeć zrelacjonował dyskusję toczącą się po wystosowaniu przez Radę Wydziału Polonistyki UAM listu do NCN poruszającego kwestię tzw. umiędzynarodowienia dorobku kierowników i wykonawców w projektach grantowych.
W toku dyskusji zebrani wskazywali na niebezpieczeństwa i wady koncentrowania się przez NCN na tzw. umiędzynarodowieniu. Podkreślali, że w humanistyce powinno się przywiązywać uwagę do publikacji powstających w języku właściwym dla dyscypliny, a wybierani przez NCN recenzenci projektów grantowych powinni ten język dobrze znać.
Dalsza dyskusja skupiła się wokół problemów listy czasopism, zasad jej ustalania oraz odpowiedzialności za jej kształt, następnie wokół kwestii ewaluacji.

 

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Literaturze PAN 15 grudnia 2020 r.


15 grudnia 2020 roku na platformie Microsoft Teams odbyło się zebranie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
W pierwszym punkcie zebrani jednogłośnie zaakceptowali ostateczną wersję regulaminu KNoL.
Następnie Przewodniczący Komisji Polonistyk Światowych prof. Tomasz Chachulski przedstawił propozycję poszerzenia składu Komisji w związku z przygotowaniami do Kongresu Polonistyk Światowych. Wniosek zyskał jednogłośne poparcie.
Kolejnym punktem zebrania była dyskusja wokół przesłanego do prekonsultacji Projektu Polityki Naukowej Państwa przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyskusja toczyła się wokół dwóch propozycji: udzielenia przez KNoL maksymalnie ogólnikowej odpowiedzi oraz powołania specjalnego zespołu, który przygotowałby własny projekt. Ostatecznie zdecydowano, że krótką, ogólnikową odpowiedź w imieniu KNoL przygotują prof. Anna Łebkowska i prof. Danuta Ulicka.
Następnym punktem zebrania był problem listy punktowanych czasopism i wydawnictw naukowych. Dyskusja skupiła się na kwestii ustosunkowania się KNoL wobec kolejnych pism zawierających postulaty zmian punktacji. W rezultacie uznano, że skoro Komitet wcześniej poparł inicjatywę Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UW, należy wspierać kolejne inicjatywy. Dyskutowano także wokół pomysłu stworzenia własnej listy i przedłożenia jej ministerstwu. Generalnie, zebrani wyrażali się krytycznie na temat samej idei punktowania publikacji naukowych.
Ustalono, że jednym z punktów programu kolejnego zebrania będzie kwestia ewaluacji.

 

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2019 roku

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 15 stycznia 2019

Pierwszym punktem zebrania była informacja na temat Nadzwyczajnego Kongresu Humanistów zwołanego na 26 stycznia br w Warszawie, w auli Starego BUW. Pomysł zwołania Kongresu powstał podczas zebrania Porozumienia Komitetów Humanistycznych, zawiązanego z inicjatywy prof. Krzysztofa Mikulskiego, w reakcji na propozycje reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Podstawowym założeniem przyjętym w czasie spotkania było: zwołanie Kongresu w trybie natychmiastowym oraz zaproszenie przedstawicieli wszystkim humanistycznych komitetów PAN-owskich oraz dziekanów wydziałów humanistycznych. Uznano, że Kongres powinien reprezentować całą polską humanistykę.

Kolejnym punktem obrad była kwestia rekomendacji KNoL do literackiej Nagrody Nobla. Zebrani przyjęli kandydaturę Wiesława Myśliwskiego.

Następnie prof. Krzysztof Kłosiński streścił pismo prof. Boleckiego nt konkursów NPRH.

W kolejnym punkcie zebrania poinformowano o stanie przygotowań do Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, Zjazdu Polonistów oraz Kongresu Polonistyk Zagranicznych.

Prof. Chachulski podsumował także obrady konferencji Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej ‒ teraźniejszość i perspektywy rozwoju, która odbyła się 20-21 listopada 2018. Stało się to pretekstem dla rozpoczętej przez prof. Grażynę Borkowską dyskusji nad potrzebą upowszechniania osiągnięć polonistyk zagranicznych (w tym wypadku wschodnich) w , Polsce. Służyć temu miałoby przede wszystkim tłumaczenie najwybitniejszych prac na język polski.

Ponadto przedmiotem dyskusji były kolejne, obok Konstytucji dla nauki, posunięcia ministerialne w istocie godzące w polską humanistykę.

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 21 maja 2019

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Dyrekcji IBL PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz dr Grzegorz Marzec.

Prof. Mikołaj Sokołowski, zabrał głos relacjonując spotkanie z prezesem PAN (14 maja 2019) dotyczące tzw. małej nowelizacji ustawy o PAN z 29 kwietnia 2019. W następującej potem dyskusji wskazywano na niebezpieczeństwa proponowanych rozwiązań.

Następnie zebrani zostali poinformowani o bieżącym stanowisku Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej wobec reformy. Komitet, który rozważa ukonstytuowanie się jako stowarzyszenie, wypowiadał się w sprawach: zmian w punktacji publikacji naukowych, szkół doktorskich, propozycji przyznawania przez komitety PAN nagród za monografie naukowe.

W następnym punkcie obrad zebrani zostali poinformowani, że do 31 lipca 2019 można zgłaszać kandydatury nowych członków PAN – zgłasza i popiera troje obecnych członków PAN (z tym, że jeden członek PAN może popierać jednocześnie dwoje kandydatów).

W dalszej części zebrania poruszony został problem parametryzacji czasopism.

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 24 września 2019

Pierwszym punktem zebrania było głosowanie nad zaopiniowaniem przez KNoL kandydatów na członków korespondentów PAN. Były to dwie kandydatury: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel oraz prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska. KNoL nie rekomendował żadnej kandydatki.

W kolejnym punkcie zebrania prof. Anna Janus-Sitarz przedstawiła program zbliżającego się IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej zatytułowanego „Lekcja POLSKI(ego) ― praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku” .

Następnie prof. Hanna Gosk przedstawiła stan przygotowań do Zjazd Polonistów, zaplanowanego na 26-28 marca 2020 w Warszawie, pod hasłem „Polonistyka tu i teraz. Krajobraz po reformie 2.0”.

W kolejnym punkcie zebrania prof. Krzysztof Kłosiński poruszył zagadnienie punktacja czasopism naukowych. Zwrócił się z prośbą o poparcie listu KNoL w sprawie zmiany punktacji „Ruchu Literackiego”, któremu przypisano tylko 20 punktów.

W ostatnim punkcie obrad zebrani wyrazili jednogłośną zgodę na objęcie patronatem przez KNOL Kongresu Polonistyk Światowych, wstępnie planowanego na czerwiec 2020 r,. we Wrocławiu.

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN – 3 grudnia 2019

Rozpoczynając zebranie przewodniczący KNoL prof. Krzysztof Kłosiński poddał krytyce nową punktację czasopism naukowych, w wielu miejscach odbiegającą od poprzednio przyjętych propozycji. W świetle nowych ustaleń wyżej punktowane są czasopisma zagraniczne, nawet niszowe, niż polskie, często o długiej tradycji, jak np. „Pamiętnik Literacki”.

Następnie prof. Kłosiński przedstawił propozycję Aleksandra Temkina, aby w obliczu nowych posunięć ministra Gowina (plany zwołania okrągłego stołu dla humanistyki) wznowić obrady Kongresu Humanistyki Polskiej. Ponowił także apel o kandydowanie do Komitetu Nauk o Literaturze, jako do ciała upoważnionego do wypowiadania się na temat nauki.

W komentarzach do wypowiedzi prof. Kłosińskiego zebrani wskazali na złe skutki reformy szkolnictwa wyższego: przede wszystkim likwidację universitas jako wspólnoty naukowej oraz niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem kategorii uczelni badawczych.

Następnym punktem zebrania było podsumowanie obrad IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (Poznań, 20-23 listopada 2019), który trafił w zapotrzebowanie środowiska szeroko związanego z dydaktyką polonistyczną, ponadto był ważnym głosem w debacie na temat autonomii i wolności nauki oraz potrzeby podniesienia rangi zawodu nauczycielskiego.

Prof. Anna Janus-Sitarz zapowiedziała kolejny kongres, który ma się odbyć w Gdańsku pod hasłem „kultura wolności i solidarności”.

Następnie zebrani zostali poinformowani o stanie przygotowań do Zjazdu Polonistów oraz do Światowego Kongresu Polonistów.

W ostatniej części zebrania powrócono do kwestii wyborów do komitetów naukowych PAN, wskazując na potrzebę zapewnienia proporcji między polonistami a neofilologami w ramach KNoL. Podsumowując dyskusję na temat roli Komitetu jako forum do wyrażania opinii, a także sprzeciwu wobec polityki naukowej, prof. Danuta Ulicka zaproponowała stworzenia forum dyskusyjnego ma na dysku google.

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 16 stycznia 2018

Rozpoczynając zebranie Przewodniczący Komitetu odniósł się do kwestii oceny KNoL. Następnie poprosił prof. Wojciecha Kalagę (jako wydawcę) i dr hab. Adriana Glenia (jako inicjatora zdarzenia) o krótką prezentację zeszytu tematycznego czasopisma „Er(r)go” (nr 34, 2017) „Literaturoznawstwo w przyszłości”. Zapowiedział także druk materiałów z dwu konferencji cyklu „Nowa Humanistyka”.

Kolejnymi kwestiami, dyskutowanymi podczas zebrania, były organizacja Zjazdu Polonistów w Warszawie (jesienią 2019) – we współpracy z IBL PAN, UW oraz UKSW i Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Poznaniu na UAM (wiosną 2019).

Przewodniczący Komitetu zainicjował także rozmowę na temat obecnej sytuacji polonistyki i literaturoznawstwa. Kolejnymi wątkami dyskusji były reguły wolnego dostępu do tekstów naukowych, następnie propozycje zmian w parametryzacji czasopism naukowych.

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 22 maja 2018

Pierwszym punktem posiedzenia była informacja o przygotowaniach do IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się 20-23 listopada 2019 r. w   Poznaniu.

Roboczo naszkicowany program obrad ma obejmować takie zagadnienia jak: polskość jako problem, lekcje polskiego jako przestrzeń dla inności, uczenie szacunku dla świata i zróżnicowania spuścizny kulturowej.

- Następna część zebrania poświęcona była sytuacji humanistyki w świetle nowych regulacji prawnych i planów ministerialnych. Otworzyła ją dyskusja nad przygotowywaną przez Ministerstwo listą tzw. prestiżowych wydawnictw. W dyskusji padły głosy domagające się poszerzenia listy oraz, przede wszystkim, jej jawności.

W kolejnym punkcie zebrania przedmiotem dyskusji stały się ministerialne plany reformy szkolnictwa wyższego. Podstawą debaty stał się list prof. Krzysztofa Mikulskiego wskazujący na konsekwencje prawne, finansowe, ekonomiczne, a także kulturowe i społeczne ustawy. Uzupełnieniem dyskusji nad niebezpieczeństwami wynikającymi z planowanej reformy stało się odczytanie pisma prof. Andrzeja Tyszczyka na temat zasad zarządzania nauka o literaturze.

W podsumowaniu zebrania ustalono, że:

- KNoL podejmie uchwałę popierającą list prof. Mikulskiego, z uwzględnieniem uzupełnień jakie pojawiły się w toku dyskusji.

- wystosowany zostanie list do Prezydenta RP z apelem o niepodpisywanie ustawy w obecnym kształcie.

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 września 2018

W trakcie posiedzenia omówione zostały następujące kwestie:

- przygotowania do Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (21-23 XI 2019 w Poznaniu).

Kongres będzie się odbywał pod hasłem: Lekcje Polski, lekcje polskiego. W czasie dyskusji wskazano na potrzebę zaproszenia na Kongres przedstawicieli Ministerstwa oraz podległych mu agend.

- przygotowania do Zjazdu Polonistów (maj 2020 w Poznaniu)

- funkcjonowanie systemu NUKAT  

Na zaproszenie prof. Danuty Ulickiej udział w części zebrania wzięły przedstawicielki Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zaangażowane w tworzenie NUKAT (http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat).

- rola KNoL w nowym systemie organizacji nauki.

Protokół z zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 13 listopada 2018

Zebranie rozpoczął prof. Krzysztof Kłosiński odczytując list do ministra Gowina z poparciem dla apelu o przywrócenie kulturoznawstwa. Następnie poruszono zagadnienie wymogu deklarowania uprawianej dziedziny nauki.

Najważniejszym punktem zebrania była dyskusja wokół planowanej reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W jej toku poddano krytyce ministerialną propozycję zapisu zakazującego przynależności do rad naukowych osób, które momencie rozpoczęcia prac rady ukończyły 67 lat, następnie projekt podziału na pracowników naukowych i dydaktycznych.

W kolejnym punkcie zebrania poruszono kwestię zasad finansowania i punktacji czasopism naukowych, wskazując na ich niejasność.

Posiedzenie zakończyły informacje o przygotowaniach do Kongresu Polonistyk Światowych (Wrocław 2020) oraz do Zjazdu Polonistów.

 

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 17 stycznia 2017

Posiedzenie zostało zdominowane przez dwa bardzo istotne tematy bieżące, mające jednak istotne znaczenie dla długiego trwania kultury narodowej i humanistyki polskiej: rządowy projekt reformy oświaty oraz projekt reformy szkolnictwa wyższego, sygnowany przez prof. Marka Kwieka wraz z zespołem.

Kwestię pierwszą referowała prof. Anna Janus-Sitarz, przewodnicząca Komisji Edukacyjnej KNOL-u, wskazując na wszystkie wady projektu, wielokrotne już oprotestowane przez środowiska nauczycieli oraz dydaktyków uniwersyteckich, a permanentnie lekceważone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rząd oraz prezydenta RP. List w sprawie lekceważenia protestów środowiskowych został w wyniku dyskusji nad referatem prof. Janus-Sitarz sformułowany oraz przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Komitetu.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad jednym z trzech proponowanych projektów zmian w szkolnictwie wyższym i funkcjonowaniu uniwersytetów (sygnowanym przez prof. Marka Kwieka i zespół). Wielu dyskutantów zwracało uwagę na skrajne nierespektowanie tradycji akademickich i uniwersyteckich w Polsce, faworyzowanie tzw. uniwersytetów flagowych, wprowadzania segregacyjnego i dyskryminującego podziału na uczelnie badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne, postponującego te ostatnie. Zwrócono także uwagę na fakt, że w projekcie zgłoszonym przez zespół prof. Kwieka zignorowana została specyfika dyscyplin humanistycznych.

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 14 marca 2017

Najważniejszym tematem poruszanym w trakcie zebrania była kwestia planowanej reformy edukacji oraz kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym a Ministerstwem Edukacji. W związku z tym pierwszym punktem była relacja przewodniczącej Komisji Edukacji, prof. Anny Janus-Sitarz z rozmów przedstawicieli KNoL z ministerstwem (relacja dostępna na stronie). Delegacja KNoL PAN wyraziła zaniepokojenie pospiesznym trybem wprowadzania zmian, anonimowością zespołu ekspertów pracujących nad reformą, brakiem konsultacji ze środowiskiem naukowym.

Kolejny punktem zebrania była zapowiedź III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się w Lublinie w dniach 22-25 listopada 2017 r. Tytuł Kongresu brzmi „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”. Kongres będzie obejmował 5 sesji plenarnych, około 30 sesji dyskusyjnych.

W następnej części zebrania dr hab. Adrian Gleń, przedstawiciel Akademii Młodych Uczonych przedstawił relację z konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pt. Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce? [Toruń, 24–25 listopada 2016] oraz z konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa.

Kolejnym punktem spotkania była kwestia zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym. Prof. Hanna Gosk poinformowała zebranych o zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej debacie, w której wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów oraz Minister Jarosław Gowin. Podczas debaty poruszano między innymi kwestię powołania Uniwersytetu PAN. W ostatnim punkcie zebrania prof. Kłosiński zdał relację ze spotkania z Aleksandrem Temkinem z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 17 października 2017

Obok członków KNoL w zebraniu wzięli udział przedstawiciele dyrekcji Instytutu Badań Literackich: prof. Mikołaj Sokołowski i dr Dorota Siwicka.

Spotkanie zostało zdominowane przez zagadnienie reformy szkolnictwa wyższego oraz projekty dotyczące zmiany funkcjonowania PAN. Wstępnym punktem zebrania było omówienie przez prof. Mikołaja Sokołowskiego i przez dr Dorotę Siwicką stosunku Instytutu Badań Literackich do planów reformy Akademii. W trakcie dyskusji poddano krytyce pomysł powołania szkół doktorskich.

Kontynuując temat planów reformy Akademii, prof. Krzysztof Kłosiński poinformował o spotkaniu przedstawiciel NSZZ Solidarność Nauki z Ministrem Jarosławem Gowinem na Politechnice Warszawskiej 14 października 2017 r. W wyniku dyskusji zdecydowano o poparciu KNoL dla pisma przedstawicieli NSZZ Solidarność Nauki do Ministra Gowina oraz o wystosowaniu pisma przewodniego w imieniu KNoL PAN protestującego przeciw wybranym założeniom reformy.

Następnym punktem zebrania było omówienie przez prof. Annę Janus Sitarz kontaktów między przedstawicielami KNoL PAN a Ministerstwem Edukacji. Prof. Janus Sitarz podkreśliła, że kolejne projekty reformy oświaty są już lepiej opracowane od poprzednich, tym niemniej wpływ konsultacji ze środowiskiem naukowym jest wciąż niezadawalający.

Po omówieniu programu III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, prof. Anna Janus Sitarz poinformowała zebranych, że została dokooptowana (przez Ministra Gowina) do zespołu pracującego nad nowymi standardami nauczania na studiach nauczycielskich.

Ostatnim punktem zebrania było ustalenie wstępnego planu działania KNoL na rok 2018.  

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 kwietnia 2016

Pierwszym punktem spotkania był wybór dziesięciu specjalistów w skład Komitetu. W rezultacie głosowania wybrano następujących specjalistów:

W dalszej części zebrania przewodniczący KNoL, prof. Krzysztof Kłosiński poinformował o bieżących działaniach Komitetu: współorganizowaniu Światowego Kongresu Polonistyki (w poprzednich latach Kongresu Polonistyk Zagranicznych) w Katowicach, w dniach 22-25 czerwca 2016 r., o pracy Zespołu do spraw Publikacji Humanistycznych i Społecznych, formalnie afiliowanego przy I Wydziale PAN. Praca zespołu przynosi efekty, udało się bowiem podnieść wartość punktową niektórych ważnych czasopism za zakresu badań nad literaturą.

Następnie prof. Anna Łebkowska przeczytała zebranym list jaki do ministra Jarosława Gowina wystosowali przedstawiciele polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, krytykujący proponowany przez ministerstwo system parametryzacji czasopism z grupy B. W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zdecydowali, że Komitet Nauk o Literaturze powinien podpisać się pod tym apelem.

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 maja 2016

Zebranie rozpoczął przewodniczący KNoL prof. Krzysztof Kłosiński od wręczenia nominacji dziesięciu specjalistom powołanym w skład Komitetu podczas posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Następnie prof. Kłosiński postawił przed zebranymi kwestię zmian w regulaminie działania KNoL. W nowej wersji regulaminu przewiduje się powołanie dwóch zastępców przewodniczącego (dotąd miało ich być trzech) oraz trzech członków prezydium (dotąd miało ich być sześciu). Prof. Kłosiński zaproponował zmianę brzmienia zapisu dotyczącego wypowiadanie się na temat „stanu polskojęzycznych wydawnictw naukowych w zakresie literaturoznawstwa” w sposób taki, aby nie ograniczać się jedynie do publikacji w języku polskim. W nowej wersji punktu dotyczącego zgłaszania i opiniowania kandydatów do nagród naukowych wymieniona będzie jedynie nagroda Wydziału I PAN w zakresie literaturoznawstwa im. Aleksandra Brücknera.

W kwestii działania komisji przedmiotowych KNoL ustalono zmianę nazwy Komisji Polonistyk Zagranicznych na Komisję Polonistyk Światowych.

Kolejnym punktem zebrania było powołanie przewodniczących komisji KNoL.  Jednogłośnie przyjęto kandydaturę prof. Anny Janus-Sitarz na stanowisko przewodniczącej Komisji Edukacji. Przewodniczącym Komisji Wydawniczej zgodził się ponownie zostać prof. Paweł Próchniak. Jednogłośni zatwierdzono kandydaturę prof. Wojciacha Tomasika na stanowisko przewodniczącego Komisji ds.Nagród nadal stał prof. Wojciech Tomasik. Wobec tego, że prof. Hejmej nie zgodził się startować w wyborach, jednogłośnie przyjęto kandydaturę prof. Tomasza Chachulskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Polonistyk Światowych.

Następnym punktem zebrania było ustalenie roboczego planu pracy KNoL na 2016 rok.

W dalszej części spotkania poruszone zostały sprawy bieżące. Dr Dorota Siwicka poruszyła problem popularyzacji „Biuletynu Polonistycznego”, stanowiącego już platformę kontaktów literaturoznawstwa akademickiego. Następnie prof. Krzysztof Kłosiński wyjaśnił zasady dofinansowywania konferencji ze środków DUN.

Ostatnim punktem zebrania była kwestia listu wystosowanego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez przedstawicieli polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sygnatariusze listu krytykowali proponowany przez ministerstwo system parametryzacji czasopism z grupy B. Podsumowując dyskusję prof. Anna Łebkowska ustaliła kolejność działania: najpierw starania o poparcie jak największej liczby komitetów PAN, a następnie kontakt z ministerstwem.

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 października 2016

Najważniejszym punktem zebrania była kwestia zaopiniowania przez KNoL kandydatów na członków korespondentów PAN.  Tajnemu głosowaniu poddane zostanły kandydatury: prof. prof. Przemysława Czaplińskiego, Jacka Leociaka, Jerzego Limona oraz Aleksandra Wirpszy.

W dalszej części zebrania dyskutowano nad kwestią zajęcia przez KNoL stanowiska w sprawie listu otwartego 15 uniwersyteckich katedr dydaktyki polonistycznej odnośnie zapowiadanej reformy edukacji polonistycznej. Poruszano problem konieczności odbycia pięcioletniego cyklu studiów polonistycznych jako niezbędnego przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego. Zebrani zdecydowali o poparciu dla listu otwartego 15 uniwersyteckich katedr dydaktyki polonistycznej. Zdecydowano także o wystosowaniu listu do minister Anny Zalewskiej domagającego się odłożenia w czasie zapowiadanych zmian i rozpoczęcie poważnego merytorycznego dialogu na temat planowanych reform – przez konsultacje z komisjami dydaktycznymi komitetów PAN, uniwersyteckimi katedrami i zakładami dydaktyk przedmiotowych, badaczami edukacji, następnie pełnego dostępu do informacji na temat prac nad reformą strukturalną i programową oraz wyjaśnienia, na czym polega korelacja działań MEN z działaniami MNiSW w zakresie kształtowania polskiego systemu edukacji;

Ostatnim punktem zebrania było omówienie regulaminu Komitetu w bieżącej kadencji.

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2015 roku

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 10 marca 2015

Oprócz członków KNoL w zebraniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele dyrekcji Instytutu Badań Literackich PAN: dr Dorota Siwicka oraz dr Maciej Maryl.

Pierwszą sprawą poruszoną podczas zebrania była zasygnalizowana przez prof. Grażynę Borkowską kwestia nieobecności „Ruchu Literackiego” na platformie cyfrowej.

W kolejnym punkcie zebrania dr Maciej Maryl omówił kwestię sieciowej obecności czasopism wydawanych przez Instytut Badań Literackich. W pierwszej części swego wystąpienia przedstawił raport na temat reaktywacji „Biuletynu Polonistycznego”, przygotowywanej przez Instytut Badań Literackich we współpracy z KNoL. Następnie zaprezentował czasopisma wydawane pod auspicjami IBL: „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki” oraz „Napis” i „Widok” (we współpracy z wydziałem polonistyki UW).

Podsumowując swoje wystąpienie dr Maryl przedstawił alternatywy dla tradycyjnej, papierowej formy czasopism naukowych:

- platformy internetowe (np. AMUR na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- repozytoria tworzone przez instytucje naukowe (np. UJ i UW)

- model płatnego open access – tworzony przez wydawnictwa komercyjne, udostępniające zdigitalizowane treści nieodpłatnie, natomiast pobierające opłaty od autorów i wydawców.  

W dalszej części zebrania dr Dorota Siwicka poinformowała o powołaniu nowego Komitetu Ewaluacji, opracowującego nowe kryteria oceny jednostek naukowych. Dodała, że nowo powstały zespół do spraw parametryzacji czasopism naukowych stara się zmienić zasady ich oceny.

Podsumowując dotychczasowe obrady prof. Krzysztof Kłosiński wystąpił z krytyką totalizujących działań MNiSW, arbitralnie powołującego kolejnych ekspertów i arbitralnie ustalającego reguły działania w nauce.

W dalszej części zebrania prof. Anna Janus-Sitarz poinformowała o przygotowaniach do organizacji II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zaplanowanego na 18-21 listopada 2015 r.

W ostatnim punkcie zabrania prof. Paweł Próchniak złożył krótkie sprawozdanie z kongresu zorganizowanego przez Komitet Kryzysowy Humanistyki 3 lutego 2015 r. Streścił wystąpienie prof. Jajszczyka, który wystąpił z krytyką polskiej humanistyki i obarczał ją winą za własną słabość.

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 czerwca 2015

Pierwszym przewidzianym w programie punktem obrad była kwestia parametryzacji czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Za sukces uznano fakt, że wyłoniony przez KNoL zespół do spraw oceny czasopism ma prawo przyznać do 5 punktów każdemu z rozpatrywanych tytułów. W skład zespołu weszli: prof. Magdalena Popiel, prof. Bogumiła Kaniewska, prof. Andrzej Hejmej, prof. Tomasz Chachulski

Prof. Krzysztof Kłosiński krótko przedstawił zasady działania zespołu powołane dla oceny czasopism na podstawie listy B przygotowanej i przesłanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten ostatni punkt sprowokował ożywioną dyskusję oraz w rezultacie pomysł zwrócenia się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkim pytaniami i wątpliwościami.  

W dalszej części zebrania prof. Krzysztof Kłosiński podkreślił wagę zbliżających się wyborów do KNoL na kadencję 2015-2018.

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 10 listopada 2015

Pierwszym punktem zebrania było omówienie wyborów do KNoL na kadencję 2015-2018.

W drugiej części zebrania prof. Anna Janus-Sitarz dokonała podsumowania II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (18-21 listopada 2015 r., Katowice). Podkreśliła bardzo dobry efekt, jaki wywarł list do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolejna część zebrania poświęcona została bieżącej działalności Zespołu do Spraw Publikacji Humanistycznych i Społecznych. Członkowie Zespołu wystosowali list do dziekana Wydziału I   prof. Stanisława Filipowicza dotyczący kwestii czasopism naukowych finansowanych przez MNiSW oraz finansowania bieżącej działalności naukowej. Zwrócili w nim uwagę na to, że tak mocne faworyzowanie publikacji w języku angielskim grozi zapaścią nauki, a pośrednio godzą w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W dalszej części zebrania poddano głosowaniu projekt współpracy KNoL przy organizacji konkursu „Henryk Sienkiewicz w 180 rocznice urodzin i 110 rocznice śmierci”. Jednogłosnie podjęto decyzję o współpracy.

Na zakończenie prof. Krzysztof Kłosiński dokonał podsumowania kończącej się kadencji KNoL. Wymienił największe sukcesy komitetu: organizację Zjazdu Polonistów, dwóch Kongresów Dydaktyki Polonistycznej oraz inicjatywy „Nowy Regionalizm”.

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2014 roku  

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 maja 2014

W pierwszym punkcie zebrania przewodniczący KNol, prof. Krzysztof Kłosiński zapowiedział, że Komitet rezygnuje z organizacji wcześnie planowanego panelu dyskusyjnego „Humanistyka dla przyszłości”.   Następnie prof. Grażyna Borkowska krótko zrelacjonowała obrady Okrągłego Stołu na temat humanistyki zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 lutego br.

W kolejnym punkcie prof. Krzysztof Kłosiński poinformował zebranych o zakończeniu działalności Zespołu do Spraw Kategoryzacji Czasopism Humanistycznych i Społecznych. Zespołowi nie udało się osiągnąć porozumienia z prof. Marianem Ratajczakiem, wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W drugiej części spotkania prof. Tadeusz Bujnicki przedstawił skrótową wersję raportu Komisji Polonistyk Zagranicznych KNoL PAN. Następnie dr Adam Gleń przypomniał o planach zorganizowania konferencji młodych polonistów w 2015 r. Prof. Anna Janus-Sitarz poinformowała zebranych o reakcjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na rezolucje sformułowane podczas Kongresu Dydaktyki Polonistycznej zorganizowanego w listopadzie 2013 r. Po raz kolejny podkreśliła, że dużym sukcesem Kongresu było samo sformułowanie rezolucji, a następnie upowszechnienie ich treści.    

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 21 października 2014 r

W pierwszym punkcie obrad, prof. Anna Janus –Sitarz, przewodnicząca Komisji Edukacji KNoL dokonała generalnego podsumowania obrad Kongresu Dydaktyki Polonistycznej i zapowiedziała organizację kolejnego kongresu w roku 2015. Następnie przewodniczący KNoL, prof. Krzysztof Kłosiński podał do wiadomości zebranych krótkie komunikaty dotyczące: procedur aplikowania czasopism naukowych do listy ERICH, konkursu grantowego HERA zatytułowanego „Uses of the Past” oraz   nowo ogłoszonego konkursu dla nauk humanistycznych i społecznych w ramach programu HORIZON 2020.

Kolejnym punktem zebrania stała się kwestia otwartego dostępu do publikacji naukowych. W toku dyskusji wskazano na problemy funkcjonowania czasopism humanistycznych na platformach internetowych, między innymi na fakt, że używanie języka polskiego skutecznie eliminuje je z obiegu internetowego. Podkreślano, że filologia narodowa nie musi być uprawiana w języku kongresowym.

W kolejnej części zebrania poruszono problem kondycji studiów humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej, w warunkach niżu demograficznego. W dyskusji podkreślano, że nie powinny one podlegać wyłącznie mechanizmom rynkowym oraz, że należy przeciwdziałać propagandzie humanistyki jako drogi do kształcenia bezrobotnych. Wśród kolejnych problemów poruszanych podczas zebrania powróciła kwestia problemów polonistyk zagranicznych, zwłaszcza na Litwie. W konkluzji zebrani doszli do wniosku, że dokument opisujący pomysły na ratowanie wydziałów polonistycznych winien zostać skierowany do konferencji dyrektorów instytutów polonistycznych i dać podstawę do dalszych obrad i działań.

Skrócone protokoły z posiedzeń Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w dniu 8 stycznia 2013 roku

 

 Obrady Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 8 stycznia 2013 r. koncentrowały się wokół dwóch kwestii:

 

-organizacji panelu dyskusyjnego skupiającego przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych

 

-organizacji Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie, 20-23 listopada 2013 r.

 

Ideą jednodniowego panelu poświęconego problemom humanistyki jest konfrontacja krytycznych opinii na temat nauk humanistycznych z rzeczywistą sytuacją wydziałów uniwersyteckich oraz ich absolwentów. Zaplanowano zaproszenie przedstawicieli Akademii, ale także analityków rynku pracy i dziennikarzy. Wątpliwości budził natomiast pomysł zaproszenia przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Podczas dyskusji nad planowanym Kongresem Dydaktyki Polonistycznej podkreślano konieczność jego odpolitycznienia i skupienia się na problemach dydaktyki na poziomie uniwersyteckim i szkolnym.

 

Posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 12 marca 2013 roku

Pierwszym punktem zebrania Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 12 marca 2013r. było głosowanie nad rekomendacją dla prof. Grażyny Borkowskiej oraz prof. Piotra Salwy w wyborach na członka PAN.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad problemem parametryzacji czasopism naukowych. Prof. Krzysztof Kłosiński poinformował o powstaniu pięcioosobowego zespołu do spraw parametryzacji czasopism humanistycznych i społecznych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych. Celem zespołu jest zmiana dotychczasowego, niekorzystnego dla czasopism humanistycznych i społecznych, systemu kategoryzacji. W dyskusji padły głosy na temat:

 

- braku niektórych ważnych zagranicznych czasopism naukowych (np. Annales) na listach obowiązujących w Polsce

 

- wadliwego systemu punktacji polskich czasopism humanistycznych i społecznych, między innymi niewspółmiernie wysoko wartościującego pisma o charakterze popularnonaukowym.

 

- funkcjonowania w polskim środowisku naukowym listy ERICH, która nie powinna służyć kategoryzacji

 

- nieprzystawalności niektórych kryteriów (np. cytowalności) dla publikacji z dziedziny nauk humanistycznych

 

- potrzeby stworzenia własnego rankingu czasopism zagranicznych

 

-uprzywilejowania publikacji w czasopismach kosztem monografii naukowych, co   lekceważy specyfikę nauk humanistycznych

 

- problemu uprzywilejowania publikacji w językach obcych.

 

W podsumowaniu dyskusji podkreślono potrzebę wypracowania własnych kryteriów oceny wobec tego, że kryteria przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego są w przypadku humanistyki zawodne. Prof. Kłosiński poinformował, że gremium które miałoby zająć się ich stworzeniem może być Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierownictwem prof. Jerzego Wilkina.

 

 

Posiedzenie Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 14 maja 2013 roku

Obrady Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 14 maja 2013 r. skupione były wokół kwestii parametryzacji czasopism humanistycznych. Prof. Krzysztof Kłosiński przedstawił projekt nowych zasad oceny wypracowany przez zespół ds. kategoryzacji czasopism humanistycznych i społecznych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego

 

Czasopisma podlegające ocenie miałyby zostać podzielone na trzy grupy: o znaczeniu globalnym, ponadregionalnym i lokalnym dla danej dyscypliny oraz winny spełniać następujące warunki:

 

  1. Opublikowanie co najmniej 15 artykułów w ciągu dw óch ostatnich lat
  2. Ukazanie się w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 2 numerów
  3. Wydanie co najmniej 4 numerów od momentu powstania do poddania się kategoryzacji,
  4. W pełni naukowy charakter publikacji
  5. Obecność w co najmniej 2 bazach naukowych,
  6. Zamieszczanie tytułów i streszczeń artykułów w języku kongresowym,
  7. Prowadzenie samodzielnej strony internetowej, z odrębnym adresem www
  8. Zaawansowane procedury recenzowania (co najmniej 2 recenzje dla każdego artykułu naukowego, co najmniej 50% udziału recenzentów zewnętrznych, archiwizowanie recenzji)
  9. Nie mniejszy niż 10% odsetek odrzucanych tekstów.

 

Zespół zaproponował, aby komitety PAN wyłoniły kilkuosobowe komisje mające dokonać oceny czasopism. W związku z tym powołano komisję ds. oceny czasopism naukowych z dziedziny literaturoznawstwa w składzie:

 

prof. Anna Łebkowska (przewodnicząca)

 

prof. Wojciech Kalaga

 

prof. Lech Kolago

 

prof. Anna Czabanowska-Wróbel

 

prof. Piotr Borek

 

prof. Alina Nowicka-Jeżowa

 

prof. Krzysztof Kłosiński

 

Komisja miałaby przygotować własną, roboczą listę czasopism z dziedziny literaturoznawstwa na podstawie: list międzynarodowych udostępnionych przez MNiSW, własnych informacji oraz intuicji.

 

Oprócz tego dyskutowano nad organizacją Kongresu Dydaktyki Polonistycznej oraz panelu „Humanistyka dla przyszłości”.

 

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 10 grudnia 2013 roku

 

            Pierwszym punktem obrad Komitetu Nauk o Literaturze PAN w dniu 10 grudnia 2013 r. była kwestia wysunięcia kandydatów do literackiej nagrody Nobla w 2014 r. Komitet podał dwie kandydatury: Tadeusza Różewicza i Adama Zagajewskiego.

 

            Następnie omówione zostały sprawy formalne: sprawozdawczości za rok 2013 i planu pracy na 2014.

 

            W dalszej kolejności prof. Anna Janus-Sitarz krótko przedstawiła osiągnięcia Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbył się w Krakowie w dniach 20-13 listopada br. Wzięło w nim udział 184 referentów i panelistów oraz około 500 słuchaczy. Zorganizowane podczas Kongresu warsztaty dla nauczycieli cieszyły się ogromnym powodzeniem. Kongres przyjął szereg postanowień i rezolucji, najważniejsze z nich dotyczą:

 

- wykorzystania potencjału intelektualnego absolwentów studiów doktoranckich

 

- tworzenia ram instytucjonalnych dla ustawicznego kształcenia absolwentów

 

- wpisania Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do statutowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

- przywrócenia poprzedniego wymiaru godzin nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

W dalszym toku zebrania prof. Krzysztof Kłosiński zrelacjonował ostatnie obrady Zespołu ds. Kategoryzacji Czasopism Humanistycznych i Społecznych. W związku z tym dyskutowano nad możliwymi kryteriami wyróżniania monografii wybitnych, mających otrzymywać podwójną punktację, nad kryterium cytowalności. Dobrą informacją było przyjęcie przez Zespół zasady oceniania czasopism naukowych, wedle której w skali 1 – ocena jakościowa dawałyby 0,6 , a ocena formalna- 0,4. Ustalono, że członkowie KNoL zapoznają się z bazą SCOPUS, proponowaną przez Zespół jako punkt odniesienia dla własnej kategoryzacji czasopism.

 

            Ponieważ oprócz kwestii kategoryzacji czasopism cały czas duży problem stanowi zasada pisania wniosków grantowych w języku angielskim, powstał pomysł zorganizowania spotkania z przedstawicielami polskiego językoznawstwa w celu wypracowania wspólnego stanowiska.